قانون مدنی

ماده 211 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول: در اموال » کتاب دوم: در اسباب تملک » قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات‌ » باب اول‌: در عقود و تعهدات به طور کلی‌ » فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله » مبحث دوم: در اهلیت طرفین

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

تفسیر ماده 211 قانون مدنی

+ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. (تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی)


+ بالغ: بلوغ در لغت عرب، به معنی رسیدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از رسیدن فرد انسان به مرحله کمال طبیعی که در آن، نیروی جنسی بیدار می‌شود و شخص برای ازدواج آمادگی پیدا می کند، چنین شخصی بالغ نامیده می‌شود.

احتلام و روئیدن موی خشن و میل جنسی از نشانه های بارز بلوغ است، ولی تغییرات جسمانی دیگر مانند خشن شدن صدای مرد و برجسته شدن سینه زن از نشانه های فرعی بلوغ شمرده شده است.[1]


+ با توجه به رای وحدت رویه قضایی شماره 30 مورخ 1364/10/03 باید گفت صغیر با رسیدن به سن بلوغ، از حجر خارج می‌شود، جز در امور مالی که خروج از حجر و استقلال صغیر در اعمال حقوقی منوط به احراز رشد است و صرف رسیدن به سن بلوغ موجب اهلیت و استقلال در امور مالی نیست.[2]


+ مقصود از عاقل در این ماده عاقل کامل نیست (یعنی عاقلی که رشید هم باشد) زیرا اگر مقصود عاقل کامل بود ذکر رشید بعد از آن مورد نداشت؛ عاقل ناقص همان غیررشید از بالغان است. تعبیر «کمال عقل» در فقه ناظر به این تقسیم است.[3]


+ رشید: رشد عبارت است از اینکه تصرفات شخص در اموالش عاقلانه باشد. کسی که دارای رشد است رشید نامیده می‌شود. در مقابل رشد، عدم رشد (سفه) و در مقابل رشید، غیر رشید (سفیه) به کار می رود.[4]


+ عاقل: عقل عبارت از نیروی اندیشه است که انسان به کمک آن از معلومات خود به شناسایی مجهولات می‌رسد و خوب و بد اشیا و اعمال خود و اشخاص را در سطح متعارف می شناسد و اراده او نسبت به کردار او حاکمیت دارد و عاقل کسی است که دارای چنین نیرویی بوده و از حاکمیت اراده برکردار خویش برخوردار باشد.

نیروی تمییز و عقل طبق این تعریف، دارای ماهیت واحد است و کسی که عاقل است ممیز هم هست و برعکس، شخص ممیز دارای عقل می‌باشد.[5]

 

ماده 1207 قانون مدنی:

اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱) صغار.

۲) اشخاص غیر رشید.

۳) مجانین.

» تفسیر ماده 1207 قانون مدنی


ماده 1208 قانون مدنی:

غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.

» تفسیر ماده 1208 قانون مدنی

منابع

1. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 199، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهاردهم، 1398.

2. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 135، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ص 174، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، 1400.

4. صفایی، سید حسین، قواعد عمومی قراردادها، ص 133، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و ششم، 1400.

5. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 202، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهاردهم، 1398.

مشاوره حقوقی تلفنی فوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا