قانون مدنی

ماده 18 قانون مدنی

قانون مدنی » جلد اول - در اموال » کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت به طور کلی » باب اول‌ - در بیان انواع اموال » فصل اول - در اموال غیرمنقول

حق اِنتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عُمری و سُکنی و همچنین حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المَجری و‌ دعاوی راجعه به اموال غیر مَنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است.

تفسیر ماده 18 قانون مدنی

+ اموال غیرمنقول تبعی: مقصود از اموال غیرمنقول تبعی اموالی است که، به تبعیت از اموال غیرمنقول، غیرمنقول به شمار می آیند. اصولا تقسیم مال به منقول و غیرمنقول ناظر به اموال مادی است و حقوق مالی که قابل احساس با حواس ظاهره نیستند نه منقولند و نه غیر منقول.[2]


+ اموالی که تابع اموال غیرمنقول می باشند عبارتند از:

1) حق انتفاع از اموال  غیرمنقول مانند عمری و رقبی و سکنی ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می باشد.

2) حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.

3) حق حریم.

4) حق تحجیر در زمین موات.

5) حق وثیقه نسبت به مال غیرمنقول، خواه قضائی باشد مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیرمنقول یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.

6) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است دعاوی مطالبه خسارت متوجه به مال غیرمنقول و احرت المثل آن. زیرا دعاوی مزبور اگرچه مطالبه خسارت و موضوع آن منقول است ولی راجع به مال غیرمنقول می باشد.[3]


+ اقسام حق: 1) حق مالی 2) حق غیرمالی

اقسام حق مالی:

1) حق عینی: رابطه مستقیم شخص با مال

2) حق دینی: رابطه مستقیم شخص با شخص (رابطه بین طلبکار و بدهکار)

3) حق  معنوی (مالکیت فکری): حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی و دادوستد است ولی موضوع آنها شی مادی معین نیست. (مثل حق تاجر نسبت به نام تجاری، حق اختراع، حق تالیف)

اقسام حقوق عینی:

الف) حق عینی اصلی

1) مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

2) حق انتفاع

3) حق ارتفاق به ملک غیر

4) حق تحجیر

5) حق شفعه

ب) حق عینی تبعی

1) حق وثیقه: به تبع یک دین پدید می آید.

+ حق انتفاع: حق استفاده از مال متعلق به دیگری یا مالی که مالک خاص ندارد.

+ کلیه حقوق عینی که نسبت به یک مال غیرمنقول ایجاد شده اند، غیرمنقول تبعی محسوب می شوند.

 

منابع

1. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 206، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

2. صفایی، سید حسین، اشخاص و اموال، ج 1، ص 207، تهران، انتشارات میزان، چاپ سی و یکم، 1400.

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 44، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ چهلم، 1401.

مشاوره حقوقی تلفنی فوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا